TV

The Borgias – Season 3 – Preview – Father, Son, Unholy Spirit

Here’s a new TV spot for The Borgias Season 3 on Showtime: “Father, Son, Unholy Spirit”.

The new season premieres on April 14, 2013. Woohoo!

“It seems that only a Borgias could love a Borgias.” Oh. My. God.

The Borgias  Season 3  Preview  Father Son Unholy Spirit

The Latest on The Borgias

All posts on The Borgias

Follow me on Facebook!Follow me on Google+

Follow Me on Pinterest

TV Season 3The BorgiasVideo

Got Something to Add?